A XIV. KÖLTÉSZET TAVASZA ÉS JÓZSEF ATTILA SZAVALÓVERSENY ZILAHON

 

 

2014. április 11-12-én került sor Zilahon a magyar és román költők XIV. "Költészet tavasza" c. közös irodalmi programjára, ill. a József Attila Szavalóversenyre a Szilágy Megyei Művészeti és Kulturális Központ és a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának közös szervezésében. 

"Az iro­dal­mi fesz­tivál első napján szokás sze­rint kiállításmeg­nyitóra, nem­zetközi költőtalálkozóra és könyv­be­mu­tatóra került sor, a máso­dik na­pon pe­dig sza­valóver­seny­re. Az idén a ka­puvári (Ma­gyar­ország) Cza­nik Fe­renc al­kotásait méltat­ta Szabó At­ti­la képzőművész. Ezt követően került sor a Ca­i­e­te Sil­va­ne című lap Fa­drusz János Zi­lah városával való kap­cso­latát képek­kel is do­ku­mentáló különki­adásának, va­la­mint az ez al­ka­lom­ra ki­adott, kétnyelvű vers-an­tológia be­mu­tatására. A nem­zetközi költőtalálkozó első felében Király Far­kas és Nic­o­lae Co­andă mu­tat­ko­zott be. A je­lenlévő, több mint húsz ma­gyar és román költő az idei an­tológiából ol­vas­ta fel ver­se­it. A 2014-es an­tológiában sze­replő költők: Ma­ria Pat­ri­cia Bir­to­ce­an, Sil­via Bo­dea Sălăjan, Borzási Jo­han­na, Car­men Ciumărne­an, Nic­o­lae Co­an­de, De­ve­cse­ri Zoltán, Fe­ke­te Vin­ce, Hal­mo­si Sándor, Da­ni­el Hob­lea, Dina Hor­vath, Király Far­kas, Király Zoltán, Kiss Le­hel, La­ka­tos Mihály, Mar­cel Lu­ca­ciu, Ali­ce Va­le­ria Micu, Molnár And­rea, Vi­o­rel Mureşan, Dia­na Olah, Pa­u­lo­vics Tamás, Ion Piţoiu-Dra­go­mir, Da­ni­el Săuca, Si­mo­ne Györfi (a ver­sek fordítója), Si­mon­fi István, Szűcs László, Szűk Balázs, Vi­o­rel Tăutan és Thököly Vajk." (Forrás: Kiss Lehel, www.eirodalom.ro portál)

 

Az általános és középiskolai diákok számára megszervezett József Attila Szavalóversenyre az idén is több tucat Szilágy megyei diák nevezett be, a zsűri elnöke ezúttal is Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke volt.

A legtehetségesebb versenyzők közül Csősz Emőke a szilágycsehi Gheorghe Pop de Basesti Középiskola XI. osztályos tanulója a Püski Kiadó Légy már legenda - Dsida Jenő összes versei és műfordításai című kötetét, Bálint Szilárd, a szilágysomlyói Simion Barnutiu Elméleti Líceum XI. osztályos tanulója az Osiris Kiadó Petőfi Sándor összes versei című kötetét, míg Szilágyi Beatrix, a zilahi Silvania Főgimnázium XI. osztályos tanulója ugyancsak az Osiris Kiadó József Attila összes versei című kötetét vehette át jutalomkönyv gyanánt a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának vezetőjétől. 

A zilahi Regio TV tudósítását a költőtalálkozóról az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:

http://www.regiotv.ro/cultural/sarbatoarea-poeziei-romano-maghiare